Danh sách tin tức/tin tức

Chuỗi sự kiện tuần 4 - tháng 5/2017

22/05/2017 21:00:00

I.Bảng xếp hạng lượt

Thời gian event:Sau bảo trì 23/5 đến bảo trì ngày 01/06

Phạm vi event:S1 - S17

Quy tắc event:Mỗi ngày tiêu hao lượt, trong thời gian event tích lũy tiêu hao lượt đạt đến số lượng nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Tiêu hao mỗi lượt sẽ nhận được 1 tích điểm, sau khi event kết thúc, 10 người chơi đứng đầu bảng có thể nhận được phần thưởng phong phú.

Phần thưởng event:

1)Phần thưởng hàng ngày

2)Phần thưởng tích lũy

3) Phần thưởng xếp hạng

Phần thưởng xếp hạng sẽ được nhận qua nút lĩnh thưởng trong bảng xếp hạng, chỉ được nhận 1 lần , 10 người đứng đầu trong bảng tích điểm,có thể nhận được phần thưởng dưới đây:

II Đào hoa cốc

Thời gian event:Sau bảo trì 23/5 đến bảo trì ngày 01/06

Phạm vi event:S1 - S17

Mô tả sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mở ra 2 bản đồ sự kiện, các tướng quân có thể vượt phụ bản sự kiện để có thể nhận được các phần thưởng phong phú, sau khi kết thúc sự kiện sẽ tiến hành đóng bản đồ lại

Thay đổi: cập nhật phần thưởng mới

Quy tắc sự kiện:

1. Các tướng quân đạt cấp độ 101 trở lên sẽ được bảo bản đồ sự kiện 1, còn các tướng quân đạt cấp độ 100 trở xuống sẽ được vào bản đồ 2

2. Mỗi lần  các tướng quân tiến hành vào bản đồ sự kiện sẽ được tính theo cấp độ hiện tại của tướng quân để mở ra bản đồ tương ứng

3. Lối vào bản đồ sự kiện được xuất hiện ngay tại giao diện thành chính của các Tướng Quân

III.Xếp hạng đỉnh phong – Hồ ước

Thời gian event:Sau bảo trì 23/5 đến bảo trì ngày 01/06

Phạm vi event:S1 - S17 

3.1 Đấu đỉnh phong

Phần thưởng chiến thắng mỗi lần đấu đỉnh phong: 

Phần thưởng  đấu xếp hạng hàng ngày:

Phần thưởng đổi đấu xếp hạng: 

Có thể mua thêm lượt với giá như sau: 

3.2 Hồ ước

Khi các tướng quân hoàn thành các nhiệm vụ sau sẽ nhận được số điểm hồ ước tương ứng

Phần thưởng nhận được từ hồ ước:

Lưu ý :
- Mỗi ngày mỗi người có 2 lượt đấu xếp đỉnh phong miễn phí
- Nếu số lần đấu xếp trong ngày lớn hơn 2 và không dùng hết trong ngày thì ngày hôm sau sẽ về 2 lượt
- Giá mua thẻ ước cố định 12 xu /1 thẻ 

- Nhiệm vụ Hồ ước sẽ reset hàng ngày

IV.Event giảm giá

1. Giảm 20% giá mua lượt

2. Giảm giá 30% mở ô trận linh

3. Sản lượng ruộng x2

4. Giảm giá chợ đen 20%

5. Tăng tỉ lệ rơi đồ đặc công , bạch kim , chí tôn từ 2,3,4 lên 3,4,5

6. Thu thuế tăng cường x1.5, giới hạn thu thuế tăng cường 120 Xu