Danh sách tin tức/tin tức

BIGUPDATE - Cập nhật tính năng Khai Quang, Tinh Luyện, trang bị Cửu Châu, Thánh Quân

14/11/2017 12:00:00

I. Tinh Luyện Trang Bị

Người chơi có thể nâng cao thuộc tính của trang bị thông qua Tinh Luyện Trang Bị phẩm chất Hồng trở lên

Giới thiệu:

6_0%20tinh%20luyen.jpg

- Tinh Luyện trang bị 100% thành công.

- Hiện tại trang bị chỉ có thể Tinh Luyện tối đa là 12 cấp sao.

- số lượng Huyền Thiết Thạch tiêu hao khi Tinh Luyện trang bị thủ và tấn công khác nhau.

6_0%20huyen%20thiet%20thach%20.jpg

- Tinh Luyện trang bị cần phải tiêu hao nguyên liệu Huyền Thiết Thạch.

- Huyền Thiết Thạch có được thông qua hợp thành 4 loại Thánh Thú Thạch.

- Sau khi Tinh Luyện trang bị sẽ được tăng chỉ số

TÉ.jpg

 
II. Khai Quang Trang Bị
Người chơi có thể nâng cao thuộc tính của Bảo Thạch khảm trên Trang bị thông qua tính năng Khai Quang phẩm chất Tím trở lên ( có thể gắn bảo thạch )

Giới thiệu:

kq1.jpg

- Khai Quang trang bị có tỉ lệ thành công. Nếu thanh tiến độ đạt 100 sẽ chắc chắn thành công.

- Hiện tại trang bị chỉ có thể Tinh Luyện tối đa là 10 cấp sao - tăng 100% thuộc tính Bảo thạch.

- Cần sử dụng Khai Quang Phù để Khai Quang và số lượng Phù tiêu hao ở mỗi cấp trên Trang Bị là khác nhau.

 

- Khai Quang Phù có thể mua trực tiếp hoặc nhận từ nhiều tính năng, sự kiện khác.

- Sau khi Khai Quang thành công sẽ được tăng thuộc tính Bảo Thạch khảm trên Trang Bị.

 

kq2.jpg

 

III. Trang bị Cửu Châu, trang bị Thánh Quân

Tăng mới 7 trang bị cam cấp 160 (Cửu Châu) và 7 trang bị hồng cấp 170 (Thánh Quân)

- Trang bị cam cấp 160 thông qua hợp thành mảnh nhận được: cứ 30 mảnh cùng loại hợp thành 1 trang bị

Ví dụ 30 “mảnh Cửu Châu Chiến Giáp” hợp thành “Cửu Châu Chiến Giáp”

- Sau khi nhận mảnh, có thể xem trong kho, sau khi đủ số trực tiếp hợp thành.

- Trang bị hồng Thánh Quân cấp 170 nhận từ hợp thành trang bị cam cấp 160

- Trang bị hồng cấp 170, chỉ có thể nhận qua tiến giới trang bị Cam cấp 160, không thể hợp thành trực tiếp qua mảnh.

Hiệu quả bộ đồ

- Đeo trang bị cùng bộ đồ đạt số lượng khác nhau sẽ kích hoạt thuộc tính bộ đồ khác nhau.

- Trang bị cùng bộ đồ cần đeo trên cùng một võ tướng mới tạo ra hiệu quả bộ đồ.

- Hiệu quả bộ đồ số trang bị kích hoạt thống nhất, hiệu quả cấp sau thay thế hiệu quả cấp trước, cụ thể như sau:

 + Mặc 3 trang bị trên cùng 1 võ tướng tăng 10% toàn bộ chỉ số

 + Mặc 5 trang bị trên cùng 1 võ tướng tăng 20% toàn bộ chỉ số

 + Mặc 7 trang bị trên cùng 1 võ tướng tăng 30% toàn bộ chỉ số